2019

  • KEK-FF 2019 workshop (Feb 14-16 (Thu-Sat), 2019, KEK, Japan)
  • BPAC (Feb 11-13 (Mon-Wed), 2019, KEK, Japan)
  • 32nd B2GM (Feb 4-8 (Mon-Fri), 2019, KEK, Japan)